Algemene voorwaarden

De overeenkomst is tussen de klant en Tinkers Guild

Groepstoewijziging

Tinkers Guild doet zijn best om deelnemers op de meest efficiënte manier te groeperen op basis van onze interne parameters en beschikbare data. Het maken van een boeking op onze website betekent niet dat een cursist meteen wordt geaccepteerd en ingedeeld in een groep. Tinkers Guild zal de toewijzing van een groep aan een leerling altijd in overleg met de ouder/verzorger bevestigen, zodra de groep is gecommuniceerd aan de ouder en deze hiermee instemt, Tinkers Guild een factuur met betaalmogelijkheid.

Betalingen
We accepteren de meeste debit kaarten, en directe overboekingen.

Annulering/restitutie
Zodra de cursus is betaald is er geen restitutie mogelijk. Het enige geval dat we de nog niet gebruikte maandelijkse kosten vergoeden, is als de deelnemer een gezinsverhuizing van meer dan 50 km van zijn huidige woonadres kan bewijzen. Het bewijs dat we in deze gevallen nodig hebben, is een officieel wooncontract (lening, huurcontract of vergelijkbaar). Daarnaast is het mogelijk om maandelijks op te zeggen.

Privacy en beveiliging
Om uw privacy te waarborgen, zullen we nooit enige informatie die we over u hebben zonder legitiem doel aan derden verstrekken, tenzij wettelijk verplicht of met uw toestemming. Het kan zijn dat we u van tijd tot tijd willen informeren over speciale aanbiedingen, u kunt zich afmelden van dergelijke communicatie door dit door te geven aan Tinkers Guild of via de uitschrijfknop

Tinkers Guild is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, met inbegrip van schade die voortvloeit uit onjuistheden, weglatingen of fouten. Elke persoon die vertrouwt op de informatie op deze website of gebruik maakt van de informatie op deze website, doet dit op eigen risico. Tinkers Guild wijst hierbij elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade, waaronder inkomstenderving, winstderving, gemiste kansen of ander verlies.

Certificaten
Tinkers Guild verstrekt geen officiële certificaten van welk type dan ook.

Afwijziging studenten
Tinkers Guild heeft de bevoegdheid om een leerling af te wijzen bij onbehoorlijk gedrag jegens andere deelnemers of personeel van Tinkers Guild, of opzettelijk materiaal breekt welke we gebruiken.

Leerachterstanden of moeilijkheden
Vanwege de materie en structuur van onze lessen, moeten ouders, als een lid leerproblemen heeft, dit aan een van onze medewerkers melden voordat ze zich inschrijven. Dit is om een zo goed mogelijk leerklimaat voor alle leden te garanderen. In het geval dat dit geval niet wordt aangegeven, heeft de school het recht om de toelating van een student te weigeren met de daaruit voortvloeiende restitutie van het geld voor de tot dan toe niet gebruikte lessen.

Inhaallessen
In het algemeen zal Tinkers Guild proberen inhaallessen te geven aan studenten die om persoonlijke redenen een of meer lessen niet konden bijwonen: we zullen proberen deze student toe te voegen aan een van onze bestaande groepen waar er beschikbaarheid is en het niveau van de groep overeenkomt met dat van de delenemer die lessen heeft gemist, maar we kunnen deze vervangende lessen niet garanderen en we zijn niet verplicht tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van maandelijkse of jaarlijkse kosten bij het missen van lessen.
In het geval dat onze lessen worden georganiseerd op een school of een gebouw dat wordt beheerd door een andere instelling (een school, middelbare school, andere) waarmee we een formele overeenkomst hebben en een les daar is geannuleerd om oorzaken buiten Tinkers Guild, zullen we ons best doen om zo snel mogelijk inhaallessen te organiseren. In het geval dat deze vervangende lessen (nieuwe datums en tijden voorzien) sommige studenten niet passen, zal Tinkers Guild geen gedeeltelijke terugbetaling van de kosten doen.

Annuleren van groepen
Tinkers Guild kan een groep met minder dan 3 studenten annuleren: 1) voordat de groep gestart is en 2) op elk moment met een opzegtermijn van een twee weken van tevoren. Tinkers Guild zal het geld binnen twee weken na de annuleringsmelding van de groep terugbetalen.

Schoolvakanties
De fysieke groepen krijgen elke week 1,5 uur les behalve in de basisschool vakanties die gelden in zuid-limburg. Over het algemeen geven we gemiddeld 3,8 lessen per maand (5,7 uur les in totaal per maand) gedurende een volledig schooljaar (10 maanden).